Nâng cấp, hoàn thiện lưới điện trung thế đảm bảo chế độ vận hàng N1-NR Rạch Tra và NR Nhị Bình

Thiên Ấn thực hiện khảo sát công trình hạ tầng ngầm cho dự án Nâng cấp, hoàn thiện lưới điện trung thế đảm bảo chế độ vận hành N-1 NR Rạch Tra và NR Nhị Bình

Một số hình ảnh thực tế:

khảo sát công trình hạ tầng ngầm
khảo sát công trình hạ tầng ngầm
dò tìm hạ tầng ngầm
dò tìm công trình hạ tầng ngầm

dò tìm hạ tầng ngầm